CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tháng 5 năm 2023
18/05/2023 03:03:59

ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH MIỆN

ĐẢNG UỶ XÃ LAM SƠN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 59 - TB/ĐU

Lam Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

tháng 5 năm 2023

-----

        Thực hiện Thông báo số 31-TB/VPHU, ngày 26/4/2023 của Văn phòng Huyện ủy về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

        Thường trực Đảng ủy xã Lam Sơn thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tháng 5/2023 cụ thể như sau:

TT

Tuần/

tháng

Thứ,

ngày, tháng

Địa điểm

Người tiếp

1

Tuần 02

Thứ 6

12/5/2023

Phòng Tiếp dân UBND xã

Đ/c Trương Mậu Nhân

2

Tuần 04

Thứ 6

26/5/2023

Phòng Tiếp dân UBND xã

Đ/c Trương Mậu Nhân

Nơi nhận:

- Văn phòng Huyện ủy,

- TT Đảng ủy,

- Lãnh đạo HĐND, UBND

- Lưu VP.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

                                Trương Mậu Nhân


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 08:57:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0