CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tháng 7 năm2023
11/07/2023 02:39:42

ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH MIỆN                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                             ĐẢNG UỶ XÃ LAM SƠN

                   Số 68 - TB/ĐU                                           Lam Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

tháng 7 năm 2023

Thực hiện Thông báo số 31-TB/VPHU, ngày 26/4/2023 của Văn phòng Huyện ủy về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Thường trực Đảng ủy xã Lam Sơn thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tháng 6/2023 cụ thể như sau:

TT

Tuần/ tháng

Thứ,Ngày, Tháng

Địa diểm

Người tiếp

1

Tuần 02

Thứ 6

14/7/2023

Phòng tiếp dân UBND xã

 Đ/c Trương MậuNhân

2

Tuần 04

Thứ 6

28/7/2023

Phòng tiếp dân UBND xã

Đ/c Trương Mậu Nhân

Nơi nhận:                                                                   T/M ĐẢNG ỦY

- Văn phòng Huyện ủy,                                                                                   BÍ THƯ

- TT Đảng ủy,

- Lãnh đạo HĐND, UBND

- Lưu Vp

                                                                                                                       Trương Mậu Nhân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3304
Trước & đúng hạn: 3302
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 13:14:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 39,604