THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa
04/04/2022 05:21:14

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LAM SƠN

 


Số:  16/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


    Lam Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

             Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

 


Thực hiện Kế hoạch số 522 ngày 23/3/2022 của UBND huyện Thanh Miện về Tập huấn đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn năm 2022.

Để đảm bảo thành phần, thời gian tập huấn theo Kế hoạch của UBND huyện, UBND xã thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa trong buổi sáng ngày 05/4/2022.

UBND xã Lam Sơn thông báo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và công dân biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                           

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;, LD UBND xã;

- Cán bộ, CC xã;

- Các đơn vị có liên quan;

- Đài TT xã thông báo;

- Lưu: VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

     Trương Mậu Nhân

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 3308
Trước & đúng hạn: 3306
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 05:21:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0