LỊCH LÀM VIỆC
Lịch tiếp công dâ của Đ/c Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã
02/06/2023 02:40:42

             ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH MIỆN                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                 ĐẢNG UỶ XÃ LAM SƠN

        Số 61 - TB/ĐU                                                   Lam Sơn, ngày 01 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

tháng 6 năm 2023

Thực hiện Thông báo số 31-TB/VPHU, ngày 26/4/2023 của Văn phòng Huyện ủy về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. Thường trực Đảng ủy xã Lam Sơn thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tháng 6/2023 cụ thể như sau:

TT

Tuần/ tháng

Thứ,Ngày, Tháng

Địa diểm

Người tiếp

1

Tuần 02

Thứ 6 ngày 09/6/2023

Phòng tiếp dân UBND xã

Đ/c Trương Mậu Nhân

2

Tuần 04

Thứ 6

23/6/2023

Phòng tiếp dân UBND xã

Đ/c Trương Mậu Nhân

Nơi nhận:                                                                         T/M ĐẢNG ỦY

- Văn phòng Huyện ủy,                                                                         BÍ THƯ

- TT Đảng ủy,

- Lãnh đạo HĐND, UBND

- Lưu Vp

                                                                                                          Trương Mậu Nhân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 10:13:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0