CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 xã Lam Sơn
17/03/2023 03:15:24

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LAM SƠN

Số: 01/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Lam Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách

năm 2023 xã Lam Sơn

 
   


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LAM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thanh Miện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023 cho UBND xã Lam Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Lam Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023;

Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã lam Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của UBND xã Lam Sơn (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Ủy ban nhân dân xã, công chức Tài chính - Kế toán, các ngành, đoàn thể của xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Như Điều 3;

- Lưu:VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Mậu Nhân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 359
Trước & đúng hạn: 359
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 02:48:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0