THÔNG BÁO
PHIẾU XIN LỖI VÌ HỒ SƠ TRỄ HẠN
09/02/2023 04:00:17

PHIẾU XIN LỖI VỀ SỰ TRỄ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LAM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
`

                    Số: /PXL

Lam Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2023

PHIẾU XIN LỖI VỀ SỰ TRỄ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Kính gửi: Bà Vũ Thị Chín

Địa chỉ TT: Thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Lam Sơn tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú. Người nộp hồ sơ mang tên bà Vũ Thị Chín; mã số: H23.31.26-230112-0035

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: 16h11 phút ngày 27/01/2023.

Tuy nhiên đến 13h30phút ngày 30/01/2023 mới trả được kết quả trên hệ thống đối với hồ sơ của công dân.

UBND xã Lam Sơn xin lỗi bà Vũ Thị Chín vì sự chậm trễ này.

Mong nhận được sự thông cảm của bà./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi:

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

                          Trương Mậu Nhân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3324
Trước & đúng hạn: 3322
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 08:51:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 39,674