CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
PHIẾU XIN LỖI VỀ SỰ TRỄ HẸN TRẢ KẾT QUẢ
11/07/2022 02:31:26

Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LAM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
`

Số: 01 /PXL

       Lam Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2022


PHIẾU XIN LỖI VỀ SỰ TRỄ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Kính gửi: Ông Vũ Văn Tĩnh

Địa chỉ TT: Thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Lam Sơn tiếp nhận giải quyết hồ sơ lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng Bảo trợ xã hội. Người nộp hồ sơ mang tên ông Vũ Văn Tĩnh; mã số: 000.26.31.H23-220620-0006.

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: 16h35 phút ngày 27/6/2022.

Tuy nhiên đến 16h39 phút ngày 28/6/2022 mới trả được kết quả trên hệ thống đối với hồ sơ của công dân.

UBND xã Lam Sơn xin lỗi ông Vũ Văn Tĩnh vì sự chậm trễ này.

Mong nhận được sự thông cảm của ông ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi:

- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trương Mậu Nhân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 10:10:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0