THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương
23/03/2022 11:02:19

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LAM SƠN

 


Số: 13/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


    Lam Sơn, ngày 22 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương

 


Thực hiện Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn).

Ủy ban nhân dân xã thông báo công khai tại Bộ phận Một cửa xã, Trang thông tin điện tử xã (tại địa chỉ: http://lamson.thanhmien.haiduong.gov.vn) để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:                           

- UBND huyện Thanh Miện;

- Thường trực Đảng ủy

- TT HĐND xã, LĐ UBND xã;

- Cán bộ, công chức chuyên môn;

- Trang TTĐT xã;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trương Mậu Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 THỰC HIỆN TẠI BPMC XÃ

 

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

 

 

 

 

 

1

1.001699.000.00.00.H23

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp

 

Giấy xác nhận khuyết tật

 

 

 

 

2

1.001653.000.00.00.H23

Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

3

2.000355.000.00.00.H23

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10

 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

 

 

 

4

1.003554.000.00.00.H23

Hòa giải tranh chấp đất đai

 

5

1.004837.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký giám hộ

 

6

1.000894.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký kết hôn

 

7

1.004845.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 

8

1.000593.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

9

2.002080.000.00.00.H23

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

10

2.000930.000.00.00.H23

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

 

 

 

 

11

2.000373.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 

 

 

 

 

12

2.002396.000.00.00.H23

Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

 

 

13

1.004082.000.00.00.H23

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

 

 

 

 

 

 

14

1.003337.000.00.00.H23

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

15

2.001382.000.00.00.H23

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt

 

sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

 

 

 

16

2.001255.000.00.00.H23

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

 

 

 

17

2.001449.000.00.00.H23

Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

 

18

2.001457.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật

 

 

 

 

 

19

1.000132.000.00.00.H23

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện

 

 

 

tại gia đình

 

20

2.000794.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

21

2.000305.000.00.00.H23

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

 

 

 

 

22

2.000337.000.00.00.H23

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về

 

thành tích đột xuất

 

 

 

 

23

2.000346.000.00.00.H23

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về

 

 

 

thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

 

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho

 

24

1.000748.000.00.00.H23

gia đình

 

 

 

 

 

25

1.000775.000.00.00.H23

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về

 

thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

 

 

 

 

26

2.001909.000.00.00.H23

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

 

 

 

 

 

27

1.008004.000.00.00.H23

Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 

28

1.000954.000.00.00.H23

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

 

29

1.001120.000.00.00.H23

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

 

30

2.001801.000.00.00.H23

Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã

 

 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 DÙNG CHUNG CHO CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN

 

I

DÙNG CHO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1

1.002305.000.00.00.H23

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

2

1.002252.000.00.00.H23

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi

 

 

 

người có công với cách mạng từ trần

3

1.002745.000.00.00.H23

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt

 

 

 

 

II

DÙNG CHO CHO CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

1

2.000744.000.00.00.H23

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 10:30:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 39,690