THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc tham gia vào dự thảo luật đất đai năm 2023
21/02/2023 10:37:18

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        XÃ LAM SƠN                                                                                                                 Độc Lập -Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                                                  Lam Sơn, ngày 17 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tham gia vào dự thảo luật đất đai năm 2023

           Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Dự thảo Luật đất đai được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và đã được Chính phủ hoàn thiện. Trên cơ sở Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH 15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được UBND tỉnh ban hành, từ nay đến ngày 10/3/2023 và công văn số 652/UBND-VP ngày 14/02/2023 của UBND huyện thanh Miện về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. UBND xã Lam Sơn thông báo gửi kèm (dự thảo Luật đất đai năm 2023) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã; Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các thôn các nhà trường trên địa bàn xã có thể tham gia đóng góp ý kiến qua nhiều kênh.

Người dân có thể góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm hoặc gửi trực tiếp đến UBND xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương qua file điện tử vào địa chỉ email: Lamson.thanhmien@haiduong.gov.vn

                 Công dân cũng có thể đóng góp ý kiến trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn và địa chỉ www.tnmt.haiduong.gov.vn hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

          Nội dung lấy ý kiến cho toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung một số vấn đề trọng tâm như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; gia đình sử dụng đất./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3340
Trước & đúng hạn: 3338
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 09:23:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAM SƠN - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trương Mậu Nhân- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Lam Sơn- Thanh Miện-Hải Dương

Điện thoại: 0979086097

Email: Dailamsontm@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0